Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

11,2% безработица през второто тримесечие на 2011 г.

100

Безработицата в България
през второто тримесечие на 2011 г. е била
11,2%. Общият брой на безработните лица в
страната е бил 369,8 хил. Това показват
данни на Националния статистически
институт (НСИ).

В сравнение със същото
тримесечие на 2010 г. броят на безработните
лица се увеличава с 27,6 хил. (8.1%), а
коефициентът на безработица - с 1,2
пункта.

За посочения период
коефициентът на безработица се
увеличава с 1,7 пункта при мъжете и с
0,6 пункта при жените, като през второто
тримесечие на 2011 г. достига 12,2% за мъжете
и 10% за жените.

През второто тримесечие
на 2011 г. общият брой на заетите лица на
възраст 15 и повече навършени години
достига 2,934 млн., а относителният им дял
от населението на същата възраст e
45,3%. В сравнение със същия период на
2010 г. броят на заетите лица намалява с 4,5%, а
относителният им дял - с 1,7 пункта.

Намалението е по-голямо
при мъжете, където броят на заетите
намалява с 5,7%, достигайки 1,529 млн.

Заетите жени са 1,405
млн., или с 3,1% по-малко от второто
тримесечие на 2010 г.

По статус заетите лица
са: работодатели – 109,3 хил. (3,7%),
самостоятелно заети, ненаемащи работна
ръка – 220,8 хил. (7,5%), наети лица - 2 ,572
млн.(87,6%), и неплатени семейни
работници – 32,5 хиляди (1,1%).

В сравнение с второто
тримесечие на 2010 г. намаляват заетите
от всички посочени категории, като
в процентно изражение най-голямо е
намалението на самостоятелно заетите
лица, ненаемащи работна ръка - с 11,7%.
Наетите лица в частния сектор намаляват
с 4,2%, до 1,859 млн., а наетите в обществения
сектор - с 2,4%,до 713 хил.

През второто тримесечие
на 2011 г. делът на заетите лица в услугите
достига 61,5% от всички заети, в индустрията
– 31,2%, а в селското и горското стопанство
– 7,3%.

Според резултатите
от проведеното от Националния
статистически институт Наблюдение на работната
сила през второто тримесечие на 2011
г. икономически активното население
в страната на възраст 15 - 64 навършени
години е 3,264 млн.

Коефициентът на
икономическа активност е 65,6% и в
сравнение с второто тримесечие на 2010 г.
намалява с 13 пункта.

През второто тримесечие
на 2011 г. коефициентът на заетост на
населението на възраст 15 - 64 навършени
години е 58,2%, или с 2 на годишна база

През периода второ
тримесечие 2010 - второ тримесечие 2011
г. коефициентът на заетост за населението
на възраст 20 - 64 навършени години
(показател, включен в стратегия „Европа
2020”) намалява с 2,5 пункта и достига
63,4%.

През второто тримесечие
на 2011 г. икономически неактивните
лица на възраст 15 - 64 навършени
години са 1,710 млн., или 34,4% от населението
в същата възрастова група.

Обезкуражените лица
на възраст 15 - 64 навършени години са
231,2 хил., което е с 13,8 хил. на годишна база.

още от Бизнес
20
Петък
Септември