Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бюджетният дефицит за март: 270 млн. лв.

Най-ниският бюджетен дефицит от началото на годината - 270,9 млн. лв. е отчетен през март, съобщи Министерството на финансите. Към края на месеца, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 1.669 млрд. лв.

Салдото за първото тримесечие на 2010 г. се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1,384 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 284,9 млн. лева. 

Фискалният резерв към 31 март 2010 г. възлиза на 6.4 млрд. лв., показват данните.

Напрежението в приходите и натиска върху разходите, свързан основно с по-високите социални и здравноосигурителни плащания, допълнителни разходи за разплащане на натрупаните задължения от предходни години, както и по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС, са основните причини за формирания дефицит по консолидирания бюджет към края на март 2010 година, твърдят от МФ.

Засега се очертава изоставане в приходите спрямо разчетите в Закона за държавния бюджет за 2010 г. главно в частта на очакваните постъпления от ДДС, акцизи, корпоративни данъци и др.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, за първото тримесечие на 2010 г. възлиза на 4.18 млрд. лв., което е 80.9 % от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1.078 млрд. лв. или 29.0 % от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 1.72 млрд. лв., което е 14.9 % от програмата за годината.

Приходите от ДДС възлизат на 995.3 млн. лв., или 14.6 % от планираните  за 2010 г. и с 606.2 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към март 2009 година.

Постъпленията от акцизи към 31 март 2010 г. са в размер на 701.6 млн. лв., като изпълнението спрямо разчета за годината е 15.3%.

Приходите от мита възлизат на 20.8 млн. лв. или 15.1 % от разчетените за годината. Постъпленията от други данъци, в т.ч. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО, са в размер на 190.9 млн. лв., или 26.5% от планираното в годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за първото тримесечие на 2010 г. са 1.196 млрд. лв., което представлява 23.3 % от разчетените за годината.

Разходите по консолидирания бюджет, в т.ч. вноската на България за общия бюджет на ЕС, към 31 март 2010 г. възлизат на 6.84 млрд . лв., което е 25.3 % от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 5.569 млрд. лв. (26.0 % от разчета за годината), капиталовите разходи (включително нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 773.4 млн. лв. (19.6 % от разчетите към  ЗДБРБ за 2010 г.) и лихвените плащания - на 251.2 млн. лв. (43.2 % от планираните за 2010 г.).

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към март 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 246.2 млн. лв.

още от България
15
Петък
Ноември