нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бюджетът с излишък от над 600 млн. лв.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към 30 септември 2015 г. се очаква да бъде с излишък от 627 млн. лв. За сравнение, за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1,479 млрд. лв., което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта, показват предварителни данни на министерство на финансите.

Приходите и помощите по КФП към края на септември се очаква да бъдат в размер на 24,141 млрд. лв., като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 12% (2,585 млрд. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1,645 млрд. лв. и 940,3 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 23,514 млрд. лв. Разходите за същия период на миналата година са били в размер на 23,035 млрд. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на месец септември 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 624,5 млн. лв.

още от Финанси