Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Дупката в бюджета нарасна до близо 1,3 млрд. лв.

Дупката в бюджета продължава да се уголемява. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на август е отрицателно в размер на 1,276 млрд. лв. То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 710,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 564,7 млн. лева. Спрямо дефицита за същия период на 2013 г. (212,7 млн. лв.) бюджетната позиция се влошава с 1,063 млрд. лв.

Изпреварващият ръст в разходите и изоставането при изпълнението на данъчните приходи са основните фактори за формирането на дефицита по КФП за първите осем месеца на годината, посочват от Министерство на финансите. Продължава да се осигурява и финансиране за временно спрените плащания от ЕК по ОП „Околна среда" и по две оси на ОП „Регионално развитие", като се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицираните разходи, допълват от финансовото ведомство.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за отчетния период са в размер на 19,215 млрд. лв. или 61,9% от годишните разчети за 2014 г. Съпоставено със същия период на миналата година, приходите по КФП нарастват номинално с 1,2% (218,7 млн. лв.) при планиран номинален ръст по разчетите спрямо отчета за 2013 г. от 7,1% (2,1 млрд. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 15,123 млрд. лв. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 405,5 млн. лв. (2,8%), но същевременно има значително изоставане спрямо планирания ръст в разчетите за годината спрямо отчетените постъпления за 2013 г. от 8,8 на сто.

Приходи:

 • приходите от преки данъци са 2,894 млрд. лв.;
 • приходите от косвени данъци са в размер на 7,533 млрд. лв.;
  • приходи от ДДС – 4,846 млрд. лв.;
  • приходи от акцизи – 2,57 млрд. лв.;
  • приходи от мита – 99,4 млн. лв.;
 • приходи от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) – 604,5 млн. лв.;
 • приходи от социалните и здравноосигурителните вноски – 4,136 млрд. лв.
 • Неданъчните приходи и помощите са в размер на 4,093 млрд. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31 август 2014 г. възлизат на 20,491 млрд. лв., което представлява 63% от годишния разчет. Спрямо август 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 1,282 млрд. лв. (6,7%), което се дължи основно на по-високите разходи по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 40,2% (754,7 млн. лв.) спрямо същия период на 2013 г., а разходите по националния бюджет - с 3,2% (538,8 млн. лв.). Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., включително и за разплащане на задължения от предходната година и др.

Нелихвените разходи са в размер на 19,35 млрд. лв. Текущите нелихвени разходи към края на август 2014 г. са в размер на 16,79 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2,559 млрд. лв. Лихвените плащания са в размер на 478,4 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 август 2014 г. от централния бюджет, възлиза на 662,8 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към края на август е 8,7 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

още от Финанси