Затвори

С близо 8 млрд. лв. нараснал външния дълг на България през 2014 г.

Номиналният размер на държавния дълг в края на 2014 г. възлиза на 22,102 млрд. лв., от които 13,851 млрд. лв. външен и 8,252 млрд. лв. вътрешен дълг. В номинално изражение държавният дълг бележи нарастване със 7,984 млрд. лв. в сравнение с нивото, регистрирано в края на 2013 г., което се дължи основно на реализираните през годината дългови операции за набиране на необходимия финансов ресурс, както на вътрешния пазар на ДЦК, така и на международните капиталови пазари, посочват от Министерство на финансите.

Осъществяваната през 2014 г. политика по управление на държавния дълг следваше основните правителствени приоритети, свързани с осигуряване на ефективни дългови източници за финансиране на правителствените нужди при запазване на контролирано нарастване на суверенните задължения и поддържане на стабилността на ключовите дългови параметри.

Дългът в евро се увеличава, като към края на 2014 г. достига до 70,1%, за сметка на задълженията в левове, щатски долари и други валути, които намаляват съответно до 20,8%, 8,4% и 0,7% от общия размер на държавния дълг.

В лихвената структура на държавния дълг се отчита увеличение на дълга с фиксирани лихвени проценти. Относителният им дял в общия размер на дълга към 31 декември 2014 г. възлиза на 92,4%. Частта на задълженията с плаващи лихви заема 7,6% от общия размер на държавния дълг.

В номинално изражение размерът на държавно гарантирания дълг към края на 2014 г. намалява с 119,1 млн. лв. спрямо нивото му от декември 2013 г., като достига до 651,2 млн. лв., от които 44,1 млн. лв. вътрешен и 607,1 млн. лв. външен държавногарантиран дълг. Отчетеното намаление се дължи на извършените през годината погашения по външни държавногарантирани заеми. 

още от Финанси