Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Печалбите на банките намаляват през май

Снимка: Мениджър нюз

Към 31 май активите на банковата система възлизат на 114.9 млрд. лв. През май балансовото число намалява с 932 млн. лв. (0.8 на сто), повлияно и от вливането на "Експресбанк" АД в "Банка ДСК" АД, съобщава Българската народна банка.

В края на май размерът на ликвидния буфер е 28.6 млрд. лв., а съотношението на ликвидно покритие на банковата система възлиза на 252.3%.
Печалбата на банковата система към 31 май е 476 млн. лв., или с 37.5 на сто по-малко спрямо тази за същия период на миналата година. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на май 2020 г. са 260 млн. лв., като се повишават със 100 процента спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г.

Брутният размер на кредитите и авансите в банковата система в края на май 2020 г. е 94.3 млрд. лв., като през месеца намалява с 677 млн. лв. (0.7 на сто). Експозициите към кредитни институции намаляват с 466 млн. лв. (4.1 на сто), а тези към централни банки - с 46 млн. лв. (0.3 на сто). Брутният кредитен портфейл на банковата система през май намалява със 166 млн. лв. (0.2 на сто) до 66.7 млрд. лв.

Във валутната структура на кредитите и авансите в края на май позициите в левове са 60.7%, тези в евро - 35.8%, а в други валути - 3.4%. 

Депозитите в банковата система на месечна база намаляват с 620 млн. лв. (0.6 на сто) до 97.5 млрд. лв. в края на май. При ресурса от кредитни институции има спад спрямо края на април с 1.0 млрд. лв. (19.0%). Намаляват и средствата на други финансови предприятия - с 13 млн. лв. (0.4 на сто). Увеличават се депозитите на домакинствата (със 142 млн. лв., 0.2 на сто), на нефинансовите предприятия (с 245 млн. лв., 0.9 на сто) и на сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 0.8 на сто). Във валутната структура на общо депозити в края на май позициите в левове са 57.7%, тези в евро - 34.4%, а в други валути - 7.9%.

Собственият капитал в баланса на банковата система намалява през месеца със 141 млн. лв. (1.0%) и възлиза на 14.6 млрд. лв. в края на май. 

 

още от Банки