нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Бизнес климатът дава тревожни сигнали. Влошава се за четвърти пореден месец

Shutterstock

Стопанската конюнктура в страната се влошава за четвърти пореден месец. През октомври бизнес климатът се понижава с 1,9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2,4 пункта главно поради понижените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни. През октомври средното натоварване на мощностите е с 1,5 пункта над нивото си от юли и достига 77,5%. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за дейността, посочени съответно от 40,2 и 35,9% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

В търговията на дребно бизнес климатът се понижава с 2,5 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.  Най-сериозното затруднение за бизнеса остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното влияние и на трите фактора. По отношение на продажните цени търговците предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 4,5 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги мненията им са също по-резервирани. Основните проблеми за дейността на предприятията продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда. Очакванията на мениджърите са продажните цени в сектора на услугите да останат без промяна през следващите три месеца.

Единствено в строителството  бизнес климатът нараства с 2,6 пункта в резултат на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност остава на равнището си от предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. Осигуреността на производството с поръчки през октомври се запазва и се оценява на 5,3 месеца. Очакванията на строителните предприемачи по отношение на новите поръчки през следващите шест месеца обаче са песимистични. Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца

още по темата
още от Бизнес