Затвори

Борисов доволен: Безработица спада до 3,7% през третото тримесечие

Снимка: Мениджър нюз

Българската икономика продължава своето възходящо развитие и това ясно се вижда от новите данни на НСИ - Национален статистически институт, похвали се българският премиер Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Той цитира данните за ръст на БВП от 3,7% на годишна база през последното тримесечие и спада на коефициента на безработица до 3,7% през същото тримесечие, което е с 1,3 % по-малко в сравнение с този период на 2018 година.

През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 125,4 хил., от които 70,9 хил. (56,5 на сто) са мъже и 54,5 хил. (43,5 на сто) – жени. Коефициентът на безработицата за мъжете е 3,8 на сто, а за жените – 3,4 на сто, съобщи Националният статистически институт.

От всички безработни 14,8 на сто са с висше образование, 44,7 на сто - със средно, и 40,5 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработицата по степени на образование са съответно: 1,8 на сто - за висше образование, 2,9 на сто - за средно образование, и 10,8 на сто - за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78,4 хил., или 62,5 на сто от всички безработни хора. Коефициентът на продължителна безработица е 2,3 на сто – 2,5 на сто за мъжете и 2,1 на сто за жените. От общия брой на безработните 22,3 хил., или 17,8 на сто, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработицата за възрастовата група 15-29 навършени години е 6,1 на сто - с 2,1 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. За посочения период коефициентът на безработица за мъжете (15-29 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта, а за жените - с 2,3 процентни пункта, като достигат съответно 7 и 4,9 на сто.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74,2 на сто, като в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1,7 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години се увеличава с 2,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 71,4 на сто.

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 61,4 хил., или 5,3 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3299,2 хил., от които 1771,3 хил. мъже и 1527,9 хил. - жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55,3 на сто, като при мъжете този дял е 61,9 на сто, а при жените – 49,2 на сто.

През третото тримесечие на 2019 г. преобладаващата част от заетите – 2079,2 хил. души, или 63 на сто, работят в сектора на услугите, 989,8 хил. (30 на сто) работят в индустрията и 230,3 хил. (7 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3,6 на сто (118,3 хил.) са работодатели, 6,4 на сто (210,1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89,5 на сто (2953,3 хил.) - наети хора, и 0,5 на сто (17,5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 2262,3 хил. (76,6 на сто) работят в частния сектор, а 690,9 хил. (23,4 на сто) - в обществения.

Броят на наетите с временна работа нараства с 14,5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достига 159,7 хил., или 5,4 на сто от всички наети.

През третото тримесечие на 2019 г. заетите на възраст 15-64 навършени години са 3194,1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71,4 на сто (75,7 на сто за мъжете и 67,1 на сто за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 44,1 на сто (49,2 на сто за мъжете и 38,8 на сто за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 76,3 на сто, съответно 80,9 на сто за мъжете и 71,7 на сто - за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) е по-висок с 2,8 процентни пункта, като увеличението при мъжете e с 3,3 процентни пункта, а при жените - с 2,4 процентни пункта.

Заетите хора на възраст 55-64 навършени години са 620,9 хил., или 65,1 на сто от населението в същата възрастова група (70,1 на сто от мъжете и 60,4 на сто от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55-64 години се увеличава с 3,4 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивни хора на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни, е 2538,6 хил., от които 1017,2 хил. (40,1 на сто) са мъже и 1521,4 хил. (59,9 на сто) са жени. Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1153,6 хил., или 25.8 на сто от населението в същата възрастова група. От тях 34,3 на сто не работят и не търсят работа поради участие в образование и обучение.

 

 

още по темата
още от Бизнес