Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Битката за поста на Цацаров започва на 15 юли

Снимка: Мениджър Нюз

Специално свикан Пленум на Висшия съдебен съвет ще даде старт на процедурата за избор на нов главен прокурор на 15 юли, понеделник, от 13.30 часа.

Според закона процедурата се открива не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата на главния прокурор. 

До 29 юли Пленумът на ВСС ще проведе четири заседания за внасяне на предложения за кандидатури за главен прокурор, съобщиха от ВСС. Предложения могат да правят не по-малко от трима от членове на Прокурорската колегия, както и министърът на правосъдието. За първи път колегията ще упражни правомощието си да издигне кандидатури за главен прокурор. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и кадрова справка, по образец. Представените документи се публикуват на интернет страницата на ВСС до три работни дни от постъпването им, не по-късно от два месеца преди публичното изслушване.

До 12 август номинираните кандидати трябва да представят писмена концепция с минимално съдържание – лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на Прокуратурата на Република България, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната дейност. 

На 12 септември Пленумът на ВСС ще реши и обяви датата, часа и мястото на изслушване на кандидатите за главен прокурор.

Крайният срок за изготвяне на докладите на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Прокурорската колегия и на Комисията по професионална етика (КПЕ) към Прокурорската колегия, за професионалните и нравствени качества на кандидатите и за публикуването им на интернет страницата на ВСС е 17 септември. Тези доклади трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС най-малко 14 дни преди изслушването и гласуването на кандидатите.

На 9 октомври Прокурорската колегия на ВСС ще проведе заседание за обсъждане на докладите на КАК и КПЕ и за гласуване на кандидатурите, с оглед допустимостта им.

Крайният срок за представяне на становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации е 16 октомври. Поставените и получени въпроси и становища до ВСС и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три работни дни след постъпването им.

Финалът е на 24 октомври, когато пленумът на ВСС ще изслуша кандидатите за главен прокурор. Решението за избор на кандидат се приема с мнозинство не по-малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване.

още от България
09
Понеделник
Декември