нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

От юли крайните снабдители няма да купуват ток на преференциални цени от производители

Снимка: Shutterstock

От 1 юли 2021 г. крайните снабдители няма да изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност от 500 кW до 1 MW. Това записа окончателно парламентът с промени в Закона за енергетиката, предава БТА. 

В срок до 31 май 2021 г. г. производителите сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство, въз основа на което е определена преференциалната цена. Договорите влизат в сила от 1 юли т.г. 

Премията се определя всяка година от КЕВР в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. 

Фондът уведомява обществения доставчик за сключените договори за компенсиране с премия. Тя се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по Закона за енергията от възобновяеми източници, подписани до влизането в сила на този закон
технически споразумения, свързани с експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави, сключени от оператор на газопреносна мрежа до влизането в сила на този закон, остават в сила, доколкото не противоречат на българското законодателство, правото на Европейския съюз и приложимите решения на КЕВР. 

Междуправителствени споразумения с трета държава във връзка с експлоатацията на преносен газопровод или добивна газопроводна мрежа, сключени преди влизането в сила на този закон, остават в сила до влизането в сила на последващо споразумение между Европейския съюз и третата държава. 

"Направихме добри неща, те ни дават предимство да изпълним целите си до 2030 г.", коментира председателят на енергийната комисия Валентин Николов, след приемането на текстовете. Той подчерта, че България е една от малкото държави, които дават дефиниция на термина "зелен водород" и урежда, на базата на газовата директива, отношенията си с трети държави, от една страна, и от друга - с ЕК, за да се насърчи производството на водород и алтернативни източници. 

още от Енергетика