Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

ЕК ни "бомбардира" с предупреждения за наказателни процедури (обзор)

Shutterstock

В Брюксел днес явно е ден за стягане на редиците, а България се оказа може би най-мъмреният член на общността. ЕК изстреля към София невиждан до момента залп от предупреждения за наказателни процедури за неспазване на задължителни политики. А в един от случаите решението е финалната стъпка – предаване на съда на ЕС.

7 са посланията от ЕК днес към страната ни с предупреждения за възможно последващо сезиране на Съда на ЕС. При други две Брюксел обявява решения да продължи започната наказателна процедура, както и да предаде казуса на висшия правораздавателен орган в ЕС.

Къде сме в нарушение?

 1. Нямаме  програма за управление на ядрените отпадъци

Европейската комисия оповестява, че ще изпрати мотивирани становища до България, Дания, Гърция, Литва, Полша и Румъния затова, че не са приели национални програми за управление на радиоактивни отпадъци по европейските правила за отработеното гориво. Според европейските изисквания държавите от ЕС трябваше да представят до 23 август1 2015 година изготвените от тях национални програми за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, създадени на тяхна земя, от възникване до обезвреждане.

България, както и останалите, посочени в това съобщение страни имат 3 месеца за действие. ЕК предупреждава, че в противен случай може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

 1. Липсва законодателство за защита от радиация

Тук сме в една група с Латвия и Финландия. ЕК ще изпрати на трите държави официални писма с искане за пълно въвеждане на променените европейски правила за основните изисквания за ядрена безопасност и защита от радиация.
Държавите в ЕС бяха длъжни да въведат промените до 6 февруари 2018 г., но според ЕК трите страни не са изпълнили изцяло това задължение. Правилата определят основни изисквания за защита на хората, включително работниците и пациентите, от опасностите от излагане на йонизиращи лъчения. Те включват разпоредби за готовност и действия при извънредна обстановка.
Отново срокът за реакция е три месеца. В противен случай ЕК може да реши да продължи процедурата срещу България и Латвия, и да предаде Финландия на Съда на ЕС, се посочва в съобщението на Брюксел.

 1. Не се спазват правилата за търговия с минерална и изворна вода

Европейската комисия ще изпрати официално писмо до България и за неспазване на правилата на ЕС за изискванията за продажба на минерални и изворни води.  В разрез с европейското законодателство у нас не действа изискването да се посочва наименованието на извора върху етикетите.  
Освен това българското законодателство не забранява пускането на пазара на тези води под повече от едно търговско описание, когато произхождат от един и същи извор, което също е в противоречие с европейските правила. България разполага с три месеца, за да предприеме необходимите стъпки, като в противен случай ЕК може да продължи наказателната процедура, се пояснява в съобщението.

 1. Бавим  изпълнението на цели по "Натура 2000"
   

Брюксел отправя настоятелен призив България да спазва задълженията си по правилата за опазване на природните местообитания и защитените видове, включени в мрежата "Натура 2000".  Държавите в ЕС трябва да определят обектите от зоната и да установят необходимите мерки, за да поддържат или възстановяват защитените видове и местообитания. Срокът за изпълнението на тези стъпки е шест години от включването на обектите в списъците на ЕС, уточнява комисията.
България е определила само 22 от 229 обекта от значение за ЕС като защитени зони, за които е изтекъл шестгодишният срок, и не е успяла да определи подробни цели и мерки за тяхното опазване. Нашата страна разполага с три месеца за предприемане на мерки. В противен случай ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

 1. Законодателен пропуск в правилата за контрол над опасните вещества

Тук забележката към страната ни е по-скоро за пропуски от технически естество. И не е само към нас. Призив да бъде приведено националното законодателство в съответствие европейските правила за контрол на опасностите от големи аварии с опасни вещества е отправен също към Унгария и Финландия.
Европейските правила обхващат над 12 000 промишлени инсталации в ЕС и целят предотвратяване на големи производствени аварии, с ограничаване на вредното въздействие за човешкото здраве и околната среда. Правилата се отнасят за химическата и нефтохимическата промишленост, както и търговията на едро и съхранението на горива и включват различни режими на безопасност, в зависимост от количеството опасни вещества. България не е въвела законодателно понятие за "друго предприятие", което, според Брюксел е  довело до несъответстващи на европейските правила национални разпоредби. Някои технически разпоредби също са били отразени неправилно в националното законодателство, се посочва в съобщението на ЕК. Комисията дава срок от три месеца за отстраняване на нередностите  като е готова, при необходимост да продължи с наказателната процедура.

 1.  Проблем и с търговските регистри

България, заедно с Франция и Ирландия все още не е изпълнила задължението да свърже търговския си регистър с този на ЕС.
Крайният срок това да се случи беше 8 юни 2017 г. Три години по-късно България не е свързана, Ирландия все още изпробва връзката, а Франция е частично свързана, се уточнява в съобщението. Това води до невъзможност европейските граждани да получат полагащата се по европейското законодателство открита информация. Липсата на обща свързаност създава усложнения бизнес регистрите в други държави от ЕС да сътрудничат с българския, ирландския и френския търговски регистър по административни производства, например по въпроси, свързани с филиали на дружества, открити в други държави от ЕС, или с трансгранични сливания, поясняват от ЕК.
България, Ирландия и Франция имат три месеца да отговорят на официалните уведомителни писма и да предприемат съответните действия. В противен случай ЕК може да реши да продължи наказателната процедура, се уточнява в съобщението.

 1.  Неправилно прилагане на някои разпоредби за нефинансово отчитане
   

България и Естония са предупредени с официални писма, че не прилагат както трябва европейските правила за счетоводството, свързани с нефинансовото отчитане.
Правилата изискват някои големи дружества да разкриват нефинансова информация, за да се разберат по-добре развитието, резултатите, позицията и въздействието на дейността им. След оценка на съобщените мерки от двете държави, ЕК е заключила, че някои разпоредби не са въведени правилно в законодателството на двете държави.
Посочените страни не изискват изрично от дружествата да разкриват информация според европейските правила, например по въпросите на правата на човека, корупцията и подкупите, и управлението на риска и процедурите за надлежна проверка. Без задоволителен отговор от Естония и България в рамките на три месеца, ЕК може да продължи със следващата стъпка по процедурата, се посочва в съобщението от Брюксел.

Наказателна процедура

ЕК излезе и с отделно решение днес, че ще продължи наказателната процедура срещу България в областта на услугите. Брюксел ще предприеме допълнителни стъпки в процедурата за нарушение срещу Белгия, България, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта и Полша за правилата за услугите и признаването на професионална квалификация.
В този ред ЕК изпраща официални писма до България и Белгия, както и мотивирани становища – отново до България, Хърватия, Малта и Полша, за нарушаване на правилата за услугите и законодателството за адвокатурата. Днешните решения са в резултат на проверка на комисията на националните законодателства, се посочва в съобщението.

На съд

България ще бъде предадена на Съда на ЕС заради неспазване на задължение по директивата за морските стратегии, гласи най-строгото решение по отношение на страната ни от днес. Директивата е насочена към защита на морската среда и задължава държавите в ЕС да съобщят на ЕК до 15 октомври 2018 г. промените в първоначалните оценки за определяне на доброто състояние на околната среда. Тези правила преследват защитата на морското биологично разнообразие, а  комисията е поискала от нашата страна няколко пъти да спази посоченото задължение. И тъй като това продължава да не се случва, ЕК задейства последната мярка, а именно да отнесе случая до Съда на ЕС, се пояснява в съобщението

още от ЕС