нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Гърция с най-голям спад на емисиите на СО2 в ЕС през 2020 г.

Снимка: Shutterstock

През 2020 г., когато мерките за ограничаване на COVID-19 бяха широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и природен газ) са спаднали с 10% в Европейския съюз в сравнение с предходната година. Това съобщават от статистическата служба на ЕС (Евростат).  

Според изчисленията емисиите са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в Гърция (-18,7%), следвана от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%) и Дания (-14,8%). Най-ниски намаления се наблюдават в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%).

Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове в ЕС. Те се влияят от фактори като климатични условия (например студена / дълга зима или горещо лято), икономически растеж, численост на населението, транспорт и промишлени дейности, отбелязва Евростат.  

Емисиите на CO2 от изкопаеми горива се генерират при изгарянето им за цели като производство на електроенергия, транспорт, производство на стомана и др. Следователно вносът и износът на енергийни продукти оказват влияние: например, ако въглищата се внасят за производство на електроенергия това води до увеличаване на емисиите в страната вносител, докато ако се внася електричество като такова, то няма ефект върху емисиите в страната вносител, тъй като тези емисии ще бъдат отчетени в страната износител, където е произведено електричеството.

През 2020 г. във всички страни се наблюдава явен спад в потреблението на изкопаеми горива (твърди въглища, лигнитни въглища, шистов нефт и петролни пясъци, нефт и петролни продукти и природен газ). Най-голямо намаление се наблюдава при всички видове въглища.

Потреблението на нефт и петролни продукти също намалява в почти всички държави-членки, докато потреблението на природен газ намалява само в 15 държави-членки и се увеличава или остава на същото ниво в останалите 12 страни. За разлика от това делът на възобновяемите енергийни източници (особено вятърни, хидро и слънчеви) в производството на електроенергия нараства значително (> 80 Тераватчаса повече производство на електроенергия). 

още от ЕС