Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Държавата осигурява стаж на почти 2400 безработни младежи

100

Държавата ще осигури професионална подготовка в реални работни условия на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи до 29-годишна възраст през 2014 г. Това са част от мерките за настоящата година, заложени в плана за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 — 2020 година и одобрени от Министерски съвет.

В плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващат различни етапи от развитието на личността - предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение на възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене

Предвидено е развитие и разширяване на системата за ограмотяване на възрастните с цел осигуряване на достъп до пазара на труда, като през 2014 г. в курсове за ограмотяване ще бъдат включени 3 400 неграмотни и слабограмотни лица.

Ще бъдат осигурени ресурси за развитие на младите таланти, за разширяване обхвата на децата и учениците, включени в целодневна организация на учебния процес, както и за допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин. За повишаване на качеството на образованието е планирано обучение за повишаване на квалификацията на повече от 22 хил. учители.

Предвижда се да бъде апробирана система за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Нормативно ще се осигурят механизми за развитие на професионалното обучение в работна среда, включително чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение.

За подобряване на качеството на услугите за кариерно ориентиране ще бъдат изградени 5 нови центъра за кариерно развитие на заети лица. Ще бъде създадена национална мрежа от младежки информационно-консултантски центрове.

Планирано е изграждане на модерен data център за обслужване на образователното съдържание и на ИКТ инфраструктура, поддържаща основните информационни дейности в системата на образованието. Ще бъде обновено оборудването на учебни кабинети, лаборатории и работилници за професионална подготовка в 36 професионални гимназии.

Планира се провеждане на изследване сред работодателите и изготвяне на първа прогноза за потребностите от работна сила с определени характеристики до 2020 г.

Планът за действие за 2014 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.) е документ, който обединява усилията на държавните институции, организациите на работодателите, на синдикатите и на гражданското общество при създаването на съвременни условия и подходяща среда за реализиране на процеса за учене през целия живот в образователните институции, на работното място, вкъщи и през свободното време.

още от Job Мениджър