Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Още 14 професии влязоха в списъка на защитените специалности

351

Снимка: Shutterstock

Нови 14 професии бяха добавени към списъка с утвърдените 29 защитени специалности от професии с решение на кабинета днес. Новите попълнения в списъка са с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги. Отделно, списъкът със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, беше актуализиран с добавянето на три търсени специалности - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. Така броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства и организациите на работодателите, като са разгледани и приети от междуведомствена комисия. С добавянето им към списъците се създават условия за прецезиране на държавния план-прием и насочването му за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите. Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение по специалности в нови или високотехнологични сектори.

С акта се приемат критериите за определяне на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение за такива, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Предложена е промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, при изключване на специалност от професия от някой от актуализираните списъци със защитените специалности от професии и със специалности от професии, по които е на лице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

още от Job Мениджър
23
Петък
Август