Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Публичните услуги непрекъснато поскъпват. И какво от това?

111

Живко Роев.

Снимка Дияна Георгиева

Дебатът за качеството е привилегия на богатите и свободни общества. Общества, в които всичко има своята стойност (цена), където властва правото на избор, съпроводено с правото на достоверна информация, необходима за вземането на най-доброто решение. В бедните и несвободни общества подобен дебат отсъства по простата причина, че обикновено всичко е безплатно или поне усещането е такова поради това, че не се борави с обективни измерители на стойността, т.е. няма цена.

Къде е България?

2017 бе историческа година от гледна точка на фиска. Заедно с това, бе приет за изпълнение държавен бюджет за тази година, разчетен по мярката на брутен вътрешен продукт, надминаващ историческия размер от 100 млрд. лв. (номинален БВП). Посланието е, че икономическото ни развитие е на исторически връх.  А това означава поне две неща: че правителството става все по-богато, а дебатът за качеството на публичните услуги и модела на управлението им - все по-належащ. За съжаление, дискурсът е повече в полето на гражданския, отколкото в правителствения сектор.

От една страна, у нас има обществен натиск и глад за прозрачност, публичност и ефективност при изразходването на публичните ресурси, а от друга - отговорността за съответните субекти, които ще харчат, се повишава. Последните трябва да доказват, че тези харчове са социално и икономически необходими и обосновани, да докажат тази необходимост в даден времеви хоризонт и че самите те са способни да управляват качествено все по-големите обществени ресурси.

От датата на влизането ни в ЕС 2017 г. е годината с най-големи общи публични разходи (по консолидираната фискална програма, вкл. вноската в бюджета на ЕС и европейските програмни средства). Очакваното изпълнение според Министерството на финансите е за 34,9 млрд. лева. Сравнено с пиковата 2015 г., това е с около 200 млн. лв. по-големи разходи. Сравнено с предкризисната 2008 г. пък, ръстът е в рамките на 38 на сто.

В исторически план, съпоставяйки публичните приходи и разходи в този 11-годишен период, сметката показва, че през тази година властта ще изхарчи с около 7 млрд. лв. над своите приходи. Погледнат по-общо, този факт не буди безпокойство. Така например числата, които дават спокойствие, са: 1) съотношението на общите публични разходи към БВП е на ниво от 35,7% за анализирания период, което е под нивата на законоустановения таван на фискалното правило от 40% (Закона за публичните финанси, чл. 28); 2) България показва 4. най-ниско съотношение на

още от Коментари
18
Петък
Януари