Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Успешното IPO

106

Румен Соколов е завършил УНСС. От 1994 г.  до 2004 г. работи във в. Капитал, Агенция Ройтерс и в. Дневник като редактор и анализатор. От 2004 до началото на 2006 г. е член на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД. От 2005 до 2006 г. е инвестиционен консултант в ИП SEE Securities. От 2006 г. е главен експерт Привличане на емитенти в Българска фондова борса – София, а от 2007 г. е управител на дъщерното дружество на БФБ-София – Сервиз Финансови Пазари ЕООД. От 2009 до 2011 г. учи в хърватското Cotrugli Business School и придобива Executive MBA.

Публичното предлагане на акции е действието, чрез което една частна компания може да стане публична, или казано с други думи – нейните акции да бъдат регистрирани за търговия на фондовата борса. В средите на инвеститорите обикновено се казва IPO (initial public offering), когато една компания емитира нови акции, предлага ги на широк кръг инвеститори и набира свеж капитал за развитието си. В същото време една компания може да достигне до фондовата борса и чрез вторично публично предлагане, когато за търговия се регистрират акциите от досегашния капитал, без емитиране на нови акции, а досегашните акционери продават част от своите акции на нови акционери. Независимо дали дадена компания ще излезе на фондовата борса с първично или вторично публично предлагане, тя трябва да се подготви сериозно за това, защото от подготовката и желанието зависи и успеха на предлагането.        

Успешното публично предлагане започва със сериозна подготовка. Част от тази подготовка е вземането на решение за придобиване на публичен статут. Осъзнаването на тази крачка от страна на мениджмънта на дадена компания и нейните собственици е сериозно решение и то е съпроводено със съответните проучвания. Какво ще донесе публичният статут на компанията, какви са основните ползи – популярност и достъп до финансиране, както и какви са отговорностите. Трябва да бъде направен и анализ на разходите, които трябва да бъдат направени по пътя към публичността, а също и разходите по поддържането на този статут.

Всичко трябва да започне с решение на общото събрание на акционерите. При започване на същинската подготовка по осъществяването на публичното предлагане е много важен изборът на екипа, който ще осъществи предлагането. Този екип трябва да включва най-малко инвестиционен посредник (или банка), както и правен консултант. За тези които искат най-широко покритие по отношение на публика е хубаво да имат и PR консултант.

Компанията, която е решила да стане публична или нейните акции да се търгуват на фондовата борса трябва да подготви проспект. Този проспект се внася в Комисията за финансов надзор и той трябва да бъде потвърден от нея, за да може дружеството а бъде вписано в регистъра и акциите да бъдат регистрирани на фондовата борса. Проспектът е един от най-важните документи, може би най-важният, който трябва да бъде изготвен по пътя на едно дружество към публичността. Освен, че трябва да отговаря на минималните изисквания, заложени според законодателството, проспектът има и друга цел. Той трябва да убеди потенциалните инвеститори и бъдещи акционери, че дружеството си заслужава цената, че в него може да бъде инвестирано и може да се очакват бъдещи печалби. Освен това компанията трябва да докаже, че в нея има потенциал за дългосрочно развитие.

Минималните изисквания за съдържанието на проспекта включват информация за историята, състоянието и перспективите на дружеството, неговите органи на управление и специфика на дейността, организационна структура и особености, както особеностите на публичното предлагане и предлаганите ценни книжа.  В съдържанието на проспекта е добре да се включи поне тригодишна история на дружеството, финансовите резултати, основните точки на бизнес-плана. Най-добре за бъдещите инвеститори би било, ако в проспекта има много подробна информация за бъдещите планове, инвестирането на набраните средства (ако има такива), както и евентуално разпределение на дивиденти. Проспектът може да бъде изготвен както от инвестиционен посредник

още от Коментари
19
Събота
Януари