нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Доходите ни растат 1.9 пъти за последните 10 години. Разходите - 1.8 пъти

Shutterstock

Общият доход на човек от домакинство се увеличава 1.9 пъти за периода 2011-2020 г., съобщи Националният статистически институт. През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7002 лв. и нараства с 6.2 на сто спрямо 2019 година, сочат данните на националната статистика.

Съответно, за проследения десетгодишен период (2011-2020 г.) разходите на домакинствата бележат увеличение с 1.8 пъти. През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на човек, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 4.4 на сто през 2020 г. в сравнение с 2019 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2020 г. спрямо 2011 г. - 165.9 на сто (б.р. реалните доходи се изчисляват, като номиналните доходи се дефлират със средногодишните индекси на потребителските цени.), обобщава още НСИ и дава подробен разчет на динамиката им по категории.

Доходът от работна заплата през 2020 г. е 3927 лв., увеличава се с 5.3 на сто спрямо 2019 г., а нарастването му в сравнение с 2011 г. е 2 пъти.

Доходите от пенсии за последната година са 2 018 лева. Те нарастват с 12 на сто спрямо 2019 г. и със 77 на сто в сравнение с 2011 година. 

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв. и се увеличават с 3.1 на сто спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. - с 50.7 на сто. 

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и намалява спрямо 2019 г. със 17.9 на сто, а в сравнение с 2011 г. - с 8 на сто. 

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2 на сто спрямо 2019 г. и с 63.2 на сто спрямо 2011 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата, отчита НСИ. През 2020 г. той е 56.1 на сто, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г. и с 4.3 процентни пункта повече спрямо 2011 година. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 31.8 на сто от общия доход на домакинствата през 2020 година. От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии - 28.8 на сто, който е с 1.5 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 1.3 процентни пункта по-малко в сравнение с 2011 година.

През 2020 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 6.2 на сто и намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с 2019 г. и с 1.4 процентни пункта спрямо 2011 година. Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.7 на сто и намалява спрямо 2019 г. с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2011 г. намалението е с 0.6 процентни пункта.
 

още от Общество