Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Продават на търг зала "Универсиада"

107

Снимка: БНР

Частен съдия-изпълнител продава на търг зала "Универсиада". Началната цена е 15 602 028,30 лева. 

Според обявлението, за пазител на имота е определен треньорът на "Левски Лукойл" Константин Папазов в качеството му на представител на "Универсиада" ЕАД, която е собственик на имота. 

От обявата става ясно още, че търгът ще се проведе в канцеларията на Софийския районен съд на 13 юли. Желаещите да участват трябва да осигурят задатък от 10% от сумата, а срокът за подаване на заявките е от 12 юни до 12 юли.

Едноличен собственик на дружеството "Универсиада" ЕАД е "Велдер Билд" ЕАД, което има задължения към Корпоративна търговска банка (КТБ) за 8.5 млн. лева. Това става ясно от доклада за некоректните длъжници, публикуван на сайта на банката през 2017 г. 

Внесеният капитал на "Универсиада" ЕАД е 7.34 млн. лева, според справка в Търговския регистър. 

Ето и самото обявление:

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440401687

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протоколи от 16.10.2017г. и 14.02.2018г., собственост на УНИВЕРСИАДА ЕАД, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 2 - Зала Универсиада, представляващ масивна сграда със застроена площ от 4130 кв.м. /четири хиляди сто и тридесет квадратни метра/, състояща се от 3 зали, 10 кабинета, 1 радиокабина, 1 осветителна кабина, 3 коментаторски кабини и 4 стаи - съблекални, както и машини и оборудване по опис, при граници на имота: север - имот пл.№ 85, изток – бул. „Шипченски проход”, югоизток – ул. ”Ал. Жендов”, зелена площ и паркинг и й останалата реална част от имот пл.№ 1. Застроената площ на сградата към момента на проектиране и съответна изграждането й е била 4130кв.м. Впоследствие е изпълнено допълнително пристрояване на тренировъчната зала (фитнес център) на два етажа, находяща се в югозападния ъгъл на сградата. Застроената площ на тази сграда е включена при заснемането за изготвяне на кадастралната карта, при което към настоящия момент по кадастрална карта застроената площ на сградата е 4 317 кв.м. СЕВЕРОИЗТОЧНАТА РЕАЛНА ЧАСТ с площ от 19 898 /деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 1 /едно/, кад. Лист № 433 /четириститин тридесет и три/ и № 456 /четиристотин петдесет и шест/ в квартал 111 /сто и единадесет/, местността “Гео Милев - 2-ра част” по плана на гр. София, за която е отреден проектопланоснимачен №87 /осемдесет и седми/, съгласно удостоверение на СО “Софийски кадастър” изх.№70-00-3101/14.07.2005 г. и скица- проект за изменение на плана от м.юли 2005 г., при граници на продаваемия имот: север - имот пл.№ 85, изток – бул. „Шипченски проход”, югоизток – ул. ”Ал. Жендов”, зелена площ и паркинг и й останалата реална част от имот пл.№ 1. Сграда с идентификатор 68134.704.547.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на сградата: гр. София, бул.“Шипченски проход“, със застроена площ 303кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при съседи: от две страни поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, сграда с идентификатор 68134.704.547.4 и поземлен имот с идентификатор 68134.704.548., Сграда с идентификатор 68134.704.547.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на сградата: гр. София, бул.“Шипченски проход“, със застроена площ 166 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- хангар, депо, гараж, при съседи: от две страни поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, сграда с идентификатор 68134.704.547.2 и поземлен имот с идентификатор 68134.704.548. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договор за наем, том 8, 13/2016, нот. Дело 24096/07.06.2016г. дв. вх. рег. № 32876/07.06.2016г., Договор за наем, том 8, 4/2016г., нот. Дело 24009/07.06.2016г., дв. вх. рег. № 32741/07.06.2016г., Договор за наем, том 8, 4/2016г., нот. дело 24009/07.06.2016, дв. вх. рег. № 32741/07.06.2016г., Възбрана, том 10, 196/2016г., дв. вх. № 35278 от 16.06.2016 г., наложена от ЧСИ Стоян Якимов по изпълнително дело 20168440401687, Възбрана, том 14, 291/2016г., дв. вх. № 52368 от 26.08.2016 г., наложена от ЧСИ по изпълнително дело 20168440402825. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТИТЕ Е В РАЗМЕР НА 15 602 028.30 лв. /петнадесет милиона шестстотин и две хиляди и двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ лв. с ДДС, от които ДДС в размер на 741 068.30лв. /седемстотин четиридесет и една хиляди и шестдесет и осем лева и тридесет стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 13.07.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 12.06.2018 г. и завършва на 12.07.2018г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 0700 20 844. За пазач на имота е определен Константин Папазов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440401687. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.07.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 07.06.2018 г. Частен съдебен изпълнител:  гр. София /Ст. Якимов/

още от Общество
18
Понеделник
Февруари