Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Държавата се готви за дефицит от близо 3 млрд. лв.

100

Министерството на финансите изготви проект за актуализация на бюджета за настоящата година. В него е заложено дефицит на касова основа в размер на 2,8465 млрд. лв., или 3,6% от прогнозния БВП. В консолидираната фискална програма се включва както държавния бюджет, така и парите за здраве и по европейските средства.

„Необходимостта от изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.) произтича от невъзможността да бъдат постигнати заложените фискални цели по държавния бюджет за 2014 година. Причините за това са от една страна значително отклонение от допусканията по основни показатели в макроикономическата рамка и надценените прогнози за приходите по държавния бюджет, и от друга - необходимост от осигуряване на допълнителни разходи в някои бюджетни системи”, коментират от Министерство на финансите.

В контекста на предлаганото увеличаване на дефицита и осигуряването на надежден буфер за ликвидна подкрепа се поражда необходимост от поемане на нов държавен дълг, респективно промяна на предвидените дългови ограничения за 2014 г., които да позволят да бъде обезпечено допълнително дългово финансиране в размер до 4,5 млрд. лв. в рамките на годината, посочват от финансовото министерство.

В предвидения нов дълг е включена възможност за дългово финансиране с оглед предоставяне на ликвидна подкрепа в рамките на одобрената държавна помощ от ЕК в размер до 2,9 млрд. лв. или в рамките на същия лимит поемане на нов държавен дълг за предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в размер до 700 млн. лева. Посочените обстоятелства налагат увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината до 22,5 млрд. лв. (28,4 % от прогнозния БВП).

Ревизираните прогнози за 2014 г. предвиждат реален ръст на БВП от около 1,5 на сто на годишна база, което е малко по-песимистичен сценарий от заложения в макрорамката към Бюджет 2014 ръст от 1,8 на сто.

„Въпреки малката промяна при прогнозата за растежа на икономиката за 2014 г. актуализираните макроикономически прогнози ревизират в негативна посока оценката за номиналния размер на БВП за 2014 г. с над 2,4 млрд. лв. (от 81 582 млн. лв. на 79 178 млн. лв.)”, коментират от финансовото министерство.

 По-ниският номинален размер на БВП при други равни условия означава понижаване на прогнозата за възможностите на икономиката да генерира по-високи данъчни приходи. Това се свързва с рискове за изпълнението на приходите по бюджета не само през 2014 г., но и в средносрочен план и налага придържане към консервативен подход при планирането на приходите по националния бюджет.

Актуализираните прогнози предвиждат отрицателна инфлация на потребителските цени в размер на 1,1% при планирана в предишната прогноза положителна стойност от 1,8 %. Дефлаторът на БВП също се прогнозира да бъде отрицателен в размер на 0,1% (предишната прогноза бе за положителна стойност от 1,5%), което отразява променената прогноза за размера на инфлацията.

На база на извършените одитни проверки (назначени от служебното правителство) и изготвения обобщен доклад бяха идентифицирани сериозни проблеми и недостиг за финансиране на вече поети ангажименти за разходи в редица разпоредители с бюджет по държавния бюджет. Някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности след като разходните им тавани бяха намалени за последните 4 месеца на годината.

В Министерството на вътрешните работи например, където над 80 на сто от разходите се формират от разходите за персонал, се създава обективна невъзможност бюджета за годината да обезпечи изпълнението на вменените му функции и отговорности. Проблемът в системата на министерството се изостря допълнително от приетите промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които предвиждат увеличение на разходите за възнаграждения, материалното и социалното осигуряване за служителите. В бюджета за 2014 г. на министерството обаче няма планирани средства за тази цел.

Недостиг се очертава и при финансирането на социални плащания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, поради увеличения брой бенефициенти при осигуряването на социална закрила на най-уязвимите групи от населението, тези в неравностойно положение, както и за гарантиране подкрепата на децата и семейството.

Министерството на здравеопазването изпитва трудности за обезпечаването на необходимото финансиране на психиатричната помощ, хемодиализата, лечението на болни от ХИВ/СПИН, финансирането на спешната помощ, както и за финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони, в които липсата на здравни звена представлява сериозен риск за населението.

Проблеми със недостиг за обезпечаване на поетите ангажименти за разходи съществуват и в редица други бюджетни системи, като в тази връзка в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. е предвиден ресурс за структурни и допълнителни фискални мерки в размер на 448,5 млн. лв. (0,6 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

 Предвижда се още максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през годината, да бъде увеличен с 2 млрд. лв. във връзка с предвидената възможност за издаване на държавни гаранции в полза на Фонда за гарантирането на влоговете в банки.

Проекта за актуализация и мотивите може да видите ТУК.

още от Финанси
18
Четвъртък
Юли