нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Икономиката ни расте с 3,4% тласната от потреблението

Shutterstock

През първото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 1,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. Това показват експресни данни* на Националния статистически институт (НСИ).

За първото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 23,884 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е 20,301 млрд. лeвa.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83,9%), което в стойностно изражение възлиза на 20,042 млрд. лева. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е 3,820 млрд. лв. и заема 16% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През първото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. брутната добавена стойност нараства с 0,8%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно изгладени данни спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. има увеличението на износа на стоки и услуги - с 1,8%, крайното потребление - с 0,3% и бруто образуването на основен капитал - с 0,2%.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 3,5%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,6% през първото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5%, а вносът на стоки и услуги - с 1,7%.

*Експресните оценки за БВП се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

още от Бизнес