Затвори
нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Общи условия

541

за ползване на интернет сайтовете на „Мит Прес” ООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Мит Прес” ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121793872, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, ул. „Шандор Петьофи“ № 56 (наричано по-долу „Мит Прес”), и потребителите на интернет сайтовете на „Мит Прес“.

Чл. 2. Интернет сайтовете на „Мит Прес“ (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на „Мит Прес“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти (наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „Мит Прес“ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите, качени на сайтовете на „Мит Прес“ в реално време или на неин видеоархив, получаване на информация за продуктите и услугите на „Мит Прес“ или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „Мит Прес“, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на „Мит Прес“, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „Мит Прес“. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „Мит Прес“ могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „Мит Прес“.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, във и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „Мит Прес“ в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „Мит Прес“.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „Мит Прес“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които са влезли в сайта посредством своя Facebook акаунт („регистрираните потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрираните потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с

22
Петък
Март