нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Без дебат депутатите приеха промените в мерките срещу прането на пари

Снимка: Мениджър нюз

Без дебат с одобрението на 93-ма народни представители, 9 "против" и 42 "въздържали се" парламентът прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. С тях се въвежда механизъм за незабавно предоставяне на информация от данъчните и митнически служби към ДАНС, когато при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари. Целта на поправките е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от 5 години. В определени случаи – по указание на директора на дирекция "Финансово разузнаване", данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период. 

Първата група на задължени лица, отпадащи от действащия закон, са тези, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за НОР, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарните оператори и/или регулираните пазари, и презастрахователите.

Във втората са лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи.

Третата група - лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства по друг подходящ и по-ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министри и кметове на общини при сключване на концесионни договори. 

По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в НОР професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното й поле се ограничи до професионални футболни клубове. 

В предлагания законопроект се предвиждат и редакции на действащи текстове от Закона за мерките срещу изпирането на пари, които имат за цел конкретизиране и изясняване на въпроси, възникнали в периода от приемане на закона до настоящия момент. Промените ще доведат и до намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти, както и до повишаване ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, се казва още в предложения проект. Той няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет. 

още от Политика