нашите сайтове - сп. Мениджър сп. Обекти Мениджър на годината Новите родители Зеленият кръг

Проектът на нов закон за независимия одит - какво е важно за един български стопански мениджър?

Интервю с двамата зам.-председатели на Института на дипломираните експерт-счетоводители – Валя Йорданова и Велин Филипов

- Как оценявате предложения проект за нов Закон за независимия финансов одит и какво е участието на професионалната организация в него?

- Предложеният проект на нов Закон за независимия одит е необходимост. Той е последица от протичащата одит реформа в Европейския съюз и издадените Европейска директива и Регламент за задължителния одит. Основната му цел трябва да бъде транспонирането на тези два документа в националното законодателство. Първоначално, в процеса на изготвяне на проекта участваше и избрана от Управителния съвет на Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС) работна група, заедно с работната група на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Първоначално двете групи стартираха работата добре и в синхрон, но в последствие, между тях възникнаха принципни различия по някои ключови въпроси и работната група на ИДЕС оттегли подкрепа си на проекта.

- Кои аспекти в подхода на изготвяне на новия закон преценявате като положителни и кои – като отрицателни?

- Законът е многопластов, с амбиция да покрие както общите правила на финансовия независим одит, така и спецификите на задължителния финансов одит по закон и на задължителния одит на предприятията от публичен интерес. Важни допълнителни секции са публичния надзор и ИДЕС. Положителното е законовото директно възприемане на текстове от директивата и регламента, една част от ограниченията и екстра-изискванията не са възприети, потърсени са решения на някои проблемни въпроси от одиторската практика през последните 15 години, утвърждаването на Международните одиторски стандарти и Етичния кодекс на Международната федерация на счетоводителите като национални нормативни разпоредби,. Последните два документа ние официално прилагаме в България повече от 10 г. и сме доста пред много други европейски държави. Това разглеждаме като положителни страни.

Отрицателните – те станаха причина за непостигане на съгласие между двете институции и прекратяване на съвместната им работа по закона. Те могат да се обобщят в следното: липсата на балансираност в разпределението на функциите и правомощията между двете институции по отношение на регулацията на одиторската професия; уклонът към свръх регулация и свръх права на надзорната комисия, прекалена намеса в бизнеса; ограничаване на правомощия на професионалната организация спрямо нейните членове; уклон към крайни санкции; пренебрегването на проблема за компетентността и капацитета на надзорната комисия в областта на финансовото отчитане и задължителния одит. Не ни допадна липсата на прозрачност относно мотивите за включване на определени текстове. Например, не бе взето предварително мнението на членовете на Работна група 27, подгрупа „Независим финансов одит“към МФ, а там участват представители на различни заинтересовани страни, нито бяха проведени предварителни съвместни обсъждания в рамките на тази група. За голяма част от отхвърлените предложения на ИДЕС не бяха представени аргументи.

Продължава на страница 2. 

още от Коментари